Come back, Antichrist!

Texty MM (mé oblíbené..)

5. září 2007 v 22:02 |  ‡ Marilyn Manson ‡
The Fight Song......................................Bojová píseň

Nothing suffocates you more than ............Nic tě nedusí víc než
the passing of everyday human events ......plynutí každodenních lidských událostí,
an isolation is the oxygen mask you make.odloučení je kyslíková maska, nutíš
your children breath into survive.............. své děti dýchat, aby přežily

ref. But I'm not a slave to a god.............. Ale já nejsem otrok boha,
that doesn't exist..................................... který neexistuje,
But I'm not a slave to a world.................. nejsem otrok světa,
that doesn't give a shit............................. který dává hovno..

And when we were good ........................A když jsme byli dobří,
you just closed you eyes ..........................jenom jsi zavírala oči
So when we are bad ...............................Takže až budeme špatní,
we'll scar your minds............................... zjizvíme tvé myšlenky

fight, fight, fight, fight!...............................Bojuj!

You'll never grow up to be a big- .............Nikdy nevyrosteš ve velkou
rock-star-celebrated-victim-of-your-fame..rockovou hvězdu, oslavovanou obět své slávy,
They'll just cut our wrists like ...................Jenom nám odtrhnou zápěstí jako
cheap coupons and say that death............levné kupony a řeknou, že smrt
was on sale today................................... byla dnes na prodej.

And when we were good........................ A když jsme byli dobří,
you just closed you eyes ..........................jenom jsi zavírala oči
So when we are bad ...............................Takže až budeme špatní,
we'll scar your minds............................... zjizvíme tvé myšlenky
ref.......................................................... ref.

3 x the death of one is a tragedy .............3 x smrt jednoho je tragédie,
but death of a million is just a statistic ......ale smrt milionu je jen statistika

fight, fight, fight, fight! .............................Bojuj!
Fight song je jeho nejgeniálnější píseň. Asi jsem troufalá, ale plně se s tim ztotožňuju. V životě mě zaujaly dva songy - tohle a Another Brick In The Wall. Nejsem otrokem tohohle podělanýho světa, kterej mi nedává absolutně nic, ubíjí mě stereotyp, stejně to nakonec dopadne podle "nich". A ať dělám co dělám, stejně jsem jenom součást davu, malinkym bezvýznamnym človíčkem, výplní populace, cihla ve zdi.

Target Audience ..................................Plánované obecenstvo (nejsem si tim jistá)

Am I sorry your sky went black, .............Je mi líto, že vaše nebe zčernalo,
put your knives in babies backs?............. vrazilo nože do zad nemluvňat?
Am I sorry you killed the Kennedy's .......Je mi líto, že jste zabili Kennedyovy
and Huxley too? .....................................a taky Huxleyho?
But I'm sorry Shakespeare..................... Ale je mi líto, že Shakespeare
was your scapegoat................................byl váš obětní beránek
and your apples sticking into my throat ...a vaše jablka trčící v mém hrdle
Sorry your Sunday smiles are rusty nails..Pardon, že se vaše nedělní úsměvy jsou rezavé hřebíky
and your crucifixion commercials failed....a vaše reklamy o ukřižování neuspěly,
but I'm just a pitiful anonymous................ale já jsem jen ubohý anonym.

ref: And I see all the young believers........A vidím všechny ty mladé věřící
Your target audience ..............................vaše plánované obecenstvo
I see all the old deceivers .......................Vidím všechny ty staré podvodníky
we all just sing their song........................my všichni jen zpíváme jejich písně

Am I sorry to be alive ...........................Je mi líto, že jsem naživu,
putting my face in the beehive? ..............když strkám obličej do úlu?
Am I sorry for Booth and Oswald, .......Omlouvám se za Bootha a Oswalda,
pinks and cocaine too? .........................růžovou a taky kokain?
I'm sorry you never check .....................Je mi líto, že jste nikdy nezkontrolovali
the bag in my head for a bomb ..............tašku v mé hlavě kvůli bombě
and my halo was a needle hole ..............a má svatozář byla uchem jehly
I'm sorry I saw a priest being beaten......Je mi líto, že jsem viděl kněze, který byl bit,
and I made a wish .................................a přál jsem si přání..
but I'm just a pitiful anonymous ..............ale jsem jen ubohý anonym.

ref.........................................................ref.

"the valley of death we are free .............údolí smrti, jsme volní
your father's your prison you see" .........tvůj otec je tvé vězení

ref.

you're just a copy of an imitation............jsi jen kopie napodobeniny..
Jsi jen kopie napodobeniny...to je vono. Furt jenom ta masa, šedivá všestravující masa, tupé stádo. Je vám to někomu líto????
Valentine's Day .................................Den sv. Valentýna

She was the color of TV .......................Byla barvy televize,
her mouth curled under like a metal snake..její ústa se se vlnila jako kovový had
although Holy Wood was sad ................ačkoli byl Holy Wood (svatý les, dřevo?) smutný,
they'd remember this as Valentine's day...pamatují si to jako den sv. Valentýna

flies are waiting.......................................mouchy čekají...

ref: In the Shadow of the Valley of Death...Ve stínu údolí smrti
In the Shadow of the Valley of Death .......ve stínu údolí smrti
slit our wrists and send us to heaven..........uřízni nám zápěstí a pošli nás do nebe,
the first flower after the flood ...................první květina po potopě..

I saw that pregnant girl today ..................Viděl jsem dnes těhotnou dívku,
she didn't know that it was dead inside.....nevěděla, že je to uvnitř mrtvé,
even though it was alive ...........................i kdyby to bylo živé,
some of us are really born to die .............někteří z nás se opravdu rodí k tomu, aby zemřeli.

flies are waiting .......................................mouchy čekají...

ref.
2 x In the Shadow of the Valley of Death...ve stínu údolí smrti...
Nejen někteří z nás...všichni se rodí k tomu, aby zemřeli. Ale někteří se rodí JEN proto, aby zemřeli.
Deformography .....................................Deformace, Znetvořenost

When you wish upon a star ......................Když si přeješ na hvězdu (pravděpodobně padající)
don't let yourself fall, fall in too hard...........nenech sám sebe spadnout, zřítit se příliš tvrdě..
I fell into you and I'm on my back .............Pustil jsem se do tebe a jsem na zádech,
an insect decaying in your little trap ...........hmyz hnije v tvé malé pasti,
I squirm into you, now I'm in your gut .......svíjím se do tebe, jsem v tvém střevě,
I fell into you, now I'm in a rut ..................pustil jsem se do tebe a ustrnul jsem
"i lift you up like the sweetest angel, .........."vyzdvihnul jsem tě jako nejsladšího anděla,
i'll tear you down like a whore. .................strhnu tě jako kurvu.
i will bury your god in my warm spit, .........pohřbím tvého boha ve své teplé slině,
you'll be deformed in your porn"................budeš znetvořena ve vlastním pornu"
rock star, yeah (you're such a dirty, dirty) ..rocková hvězdo, jo (jsi tak sprostá..)
rock star, yeah (dirty, dirty, dirty)...............rocková hvězdo, jo (sprostá...)
you eat up my heart and all the little parts....polykáš mé srdce a všechny ty malé části
your star is so sharp...................................tvá hvězda je tak ostrá,
it leaves me jagged holes ...........................nechává ve mně zubaté díry
I make myself sick just to poison you.........Chtěl jsem,aby mi bylo špatně, abych tě otrávil
if I can't have you then no one will .............jestli tě nemůžu mít, potom nikdo jiný taky ne.

[chorus]

you are the one i want ..............................jsi ta, kterou chci
and what i want is so unreal ......................a co chci já, je tak nereálné
i'm such a dirty Rock star yeah... ..............jsem tak sprostá rocková hvězda...
Jsi ten, koho chci...a co chci, to je tak neskutečný...to se nikdy nesplní.
Angel With The Scabbed Wings ...........Anděl se strupy na křídlech

He is the angel with the scabbed wings ......On je anděl se strupy na křídlech,
Hard-drug face, want to powder his nose...obličej z tvrdých drog, chce si napudrovat nos
He will deflower the freshest crop...............zbaví panenství nejčerstvější plodinu
Dry up all the wombs ................................vysuší všechny ty dělohy
with his rock and roll sores ........................svými rokenrolovými ránami
|: Dead is what he is, he does what he please..mrtvý, to je to, co je, dělá, co se mu zlíbí
The things that he has you'll never want to see..věci, které má, nebudeš nikdy chtít vidět
What you're never gonna be now................co nechceš nikdy být
Sketch a little keyhole for looking-glass people..načrtni malou klíčovou dírku pro zrcadlové lidi
You don't want to see him...........................nechceš ho vidět
You only want to be him ............................chceš jenom být on
Mommy's got a scarecrow, gotta let the corn grow...mamka má strašáka, musí nechat růst obilí
Man can't always reap what he sow.............člověk nemůže vždycky sklízet to, co sázel
"He is the maker" .......................................on je stvořitel
(He is the taker) .........................................on je ten, kdo bere
"He is the saviour" ......................................on je spasitel
(He is the raper) :| ......................................on je ten, kdo znásilňuje

Get back you're never gonna leave him ........vrať se, nikdy ho neopustíš
Get back you're always gonna please him.....vrať se, budeš ho vždycky těšit
Nechceš ho vidět, ale jenom být jako on. Nechci ho vidět...jenom bejt jako von, bejt jim.
The Reflecting God..................................Přemýšlející Bůh

Your world is an ashtray..............................Tvůj svět je popelník
We burn and coil like cigarettes....................My hoříme a balíme se jako cigarety
The more you cry your ashes turn to mud.....Čím víc pláčeš, tvůj popel se mění v bahno..
It's the nature of the leeches, the virgin's........To je povaha pijavic, panniny
Feeling cheated............................................pocity klamou
You've only spent a second of your life.........Promarnil jsi jen vteřinu svého života
My world is unaffected, there is an exit here..Můj svět je neovlivněný, je tu východ
I say it is and then it's true,............................Já to říkám a potom to je pravda
There is a dream inside a dream,...................Je to sen uvnitř snu
I'm wide awake the more I sleep...................Jsem tím víc vzhůru, čím víc spím
You'll understand when I'm dead...................Pochopíš, až budu mrtvý
I went to god just to see, and I was looking at me..Přišel jsem k Bohu, jen abych ho spatřil a uviděl jsem sebe
Saw heaven and hell were lies........................Viděl jsem, že nebe a peklo byly lži
When I'm god everyone dies..........................Když budu já Bůh, každý zemře
Scar/can you feel my power?.........................jizvo, cítíš moji moc?
Shoot here and the world gets smaller............Střel sem a svět se zmenší
Scar/scar/can you feel my power?.................Jizvo, jizvo, cítíš moji moc?
One shot and the world gets smaller..............jeden výstřel a svět se zmenší
Let's jump upon the sharp swords.................Skočme na ty ostré meče
And cut away our smiles...............................a usekni naše úsměvy
Without the threat of death............................Bez hrozby smrtí
There's no reason to live at all........................už není důvod žít
My world is unaffected, there is an exit here....Můj svět je neovlivněný, je tu východ
I say it is and then it's true,..............................Já to říkám a potom je to pravda
There is a dream inside a dream,.....................Je to sen uvnitř snu
I'm wide awake the more I sleep.....................Jsem tím víc vzhůru, čím víc spím
You'll understand when I'm dead....................Pochopíš, až budu mrtvý

"Each thing i show you is a piece of my death"..Každá věc, kterou ti ukazuju, je kus mé smrti
Shoot shoot shoot motherfucker......................Střílej, střílej, střílej, zkurvysyne
No salvation, no forgiveness............................Žádné spasení, žádné odpuštění
"This is beyond your experience".....................To jde mimo tvou zkušenost
Forgiveness... ................................................Odpuštění...
Tvůj svět je popelník a my se balíme a hoříme jako cigarety. A taky vyhasínáme. Můj druhej nejoblíbenější song. Přišel jsem k Bohu, abych viděl, jak vypadá a zjistil jsem, že to jsem já.
Last Day On Earth..........................................Poslední den na Zemi

Yesterday was a million years ago......................Včerejšek byl před miliony lety
In all my past lives I played an asshole................Ve všech mých minulých životech jsem hrál kreténa
Now I found you, it's almost too late...................Teď jsem tě našel, je to skoro pozdě
And this earth seems obliviating...........................A tahle Země vypadá...
We are trembling in our crutches..........................Klepeme se v záchraně /??/
High and dead our skin is glass.............................Vysoký a mrtvý, naše kůže je sklo
I'm so empty here without you..............................Jsem tady bez tebe tak opuštěný
I crack my xerox hands........................................křupám svýma xeroxovýma rukama

I know it's the last day on earth............................Vím, že je to poslední den na Zemi
We'll be together while the planet dies..................Budeme spolu, když bude planeta umírat
I know it's the last day on earth.............................Vím, že je to poslední den na Zemi
We'll never say goodbye......................................Nikdy se nerozloučíme

The dogs slaughter each other softly.....................Psi se něžně zabíjejí navzájem
Love burns it's casualties......................................Láska hoří, je to oběť
We are damaged provider modules......................
Spill the seeds at our children's feet......................Vysyp semínka na nohy našich dětí
I'm so empty here without you..............................Jsem tu bez tebe tak opuštěný
I know they want me dead...................................Vím, že mě chtějí mrtvého

I know it's the last day on earth... ........................Vím, že je to poslední den na Zemi...
Budeme spolu, až bude planeta umírat...jak romantické.
Cryptorchid.........................................................Pohřební orchidej

Each time i make my mother cry an........................Pokaždé, když rozpláču matku
angel dies and falls from heaven..............................anděl umírá a padá z nebe
when the boy is still a worm it's hard to..................když je chlapec stále červem, je těžké
learn the number seven..........................................naučit ho číslo sedm,
but when they get to you.......................................ale když se k tobě dostanou,
it's the first thing that they do.................................je to první věc, kterou udělají..
each time I look outside........................................Pokaždé, když se dívám ven
my mother dies, I feel my back is changing shape..matka umírá, cítím, jak se mi proměnují záda
when the worm consumes the boy it's never..........když červ požívá chlapce, nikdy to není
considered rape...................................................uvážené znásilnění
when they get to you.............................................když se k tobě dostanou...
Prick your finger it is done... ................................Propíchni si prst, je to hotovo...
the moon has now eclipsed the sun... ...................Měsíc právě zastínil Slunce
the angel has spread its wings... ...........................anděl roztáhl svá křídla...
the time has come for bitter things... .....................nastaly hořké časy...
Příběh, který vezme za srdce:) Ta píseň má v sobě něco úžasnýho. Neumim to vyjádřit.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 MMbiggestFan MMbiggestFan | E-mail | 25. ledna 2008 v 20:28 | Reagovat

MusiiM sa priznat,ze poznaM vsetky texty kapely Marilyn Manson,ale niekedy,ked sa 'nudiM' a pokusaM sa hlbsie nazriet do podstaty jeho textov,MaM pri niektorych songoch velke probleMy...MM,ako uz je u neho znaMe,je filozof,a tak tazko pochopit co konkretne Mysli tyMi vetaMi..on pise dvojzMyselne..dakedy aj trojzMyselne..chlapiiiik! :)

2 kačík kačík | Web | 26. ledna 2008 v 12:33 | Reagovat

tojo, to je pravda. občas mi jeho texty přijdou absolutně nepřeložitelný, protože v tý angličtině to má několik významů, který fakt může vymyslet jenom on:) je těžký to pochopit.

3 nancy nancy | 10. března 2008 v 21:18 | Reagovat

zalezi hlavne na tom ako si to preberieme a aplykujem na nasu existenciu.. az potom na tom co tym chcel povedat on

4 kačík kačík | Web | 11. března 2008 v 18:39 | Reagovat

no..jasně. proto je moje nejoblíbenější Fight Song :)

5 MMbiggestFan MMbiggestFan | E-mail | Web | 23. května 2008 v 18:08 | Reagovat

aj to je dobre,ale trebars taky The Love Song,to je jeden z textov pre mna,ktore ma dost vzali za mysel..ked si proste uvedomime,ze sme len naboje ktore nasi rodicia vystreluju vlastne do buducnosti a je len na zbrani a spusti,kam dopadneme ako naboj,tak kto to pochopi,je za tym..je len na nas,obycajnych ludoch,ako pochopime svoj zivot a svoj dopad.asi to co teraz pisem polovica z vas nepochopi,ale je to len obraz toho co nam chce Brian tymto songom povedat.

6 nancy nancy | 31. května 2008 v 13:34 | Reagovat

jj pravda s tym lovesongom, to je tiez jeden z mojich najoblubenejsich.. tiez mam rada fundamentally loathsome, lamb of god a target audience ale v kazdom jeho texte je nejaka fraza ktory chyti za srdce.. napriklad i dont like the drugs but the drugs like me... "theres hole in our soul that we filled with dope" ... to am dostalo :P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama